Beleidsplan 2021-2024

Kat

Voorwoord

Grachtenmuseum Amsterdam is in de voorgaande jaren als museum meer volwassen geworden en daarmee klaargemaakt voor een toekomstbestendige openstelling. Na het flink snijden in de organisatie en daarmee behaalde kostenbesparingen, is het nu tijd om in te zetten op de groei van bezoekersaantallen. Door duidelijke keuzes te maken vaart het museum een standvastige koers waarmee het op de langere termijn investeert in kwaliteit en efficiency.

De coronacrisis maakt het onzeker of de voorgenomen activiteiten kunnen worden uitgevoerd, zowel door bezoekbeperkende maatregelen als door financiële onhaalbaarheid.

Karakterschets van Grachtenmuseum Amsterdam

In Amsterdam ontbrak een plek waar de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel werd verteld. In 2010 nam ondernemer Gerard Krans zich in 2010 voor hier verandering in te brengen. Hij nam het initiatief voor Grachtenmuseum Amsterdam en creëerde een plek aan de Herengracht. Amsterdammers en bezoekers van de stad kunnen hier de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel leren kennen.

 

Collectie

Middels een multimediale tentoonstelling maken bezoekers van Grachtenmuseum Amsterdam kennis met één van de beste stadsuitbreidingen ter wereld: de zeventiende-eeuwse grachtengordel in Amsterdam. Aan de hand van een permanente, multimediale tentoonstelling reizen jaarlijks tienduizenden bezoekers door 400 jaar geschiedenis. Grachtenmuseum Amsterdam vult hiermee een hiaat op in de vertellingen van de historie van Amsterdam: een plek waar op een toegankelijke en laagdrempelige manier het verhaal van de grachten wordt verteld, maar ook een plek die letterlijk en figuurlijk de toegangspoort is tot de beleving van de Amsterdamse grachtengordel.

 

Tentoonstellingen

Het organiseren van tentoonstellingen in het museum is een belangrijk onderdeel van Grachtenmuseum Amsterdam. De komende jaren staan een aantal indrukwekkende tentoonstellingen en projecten op het programma. Met minder financiële middelen zal Grachtenmuseum Amsterdam haar tentoonstellingsprogramma proberen voort te zetten en zal jaarlijks minstens een à twee tentoonstellingen per jaar blijven organiseren.

 

Bezoekers

Grachtenmuseum Amsterdam heeft sinds 2017 een significante stijging in bezoekers gekend. In 2018 en 2019 ontvingen we respectievelijk 40.000 en 41.000 gasten. 2020 had het jaar van significante groei moeten zijn, echter COVID-19 gooide roet in het eten. In totaal hebben 12.218 gasten hun weg weten te vinden naar Grachtenmuseum Amsterdam in 2020. Er is een omzet van €113.519,- behaald en een netto negatief resultaat van €36.747. Deze teleurstellende cijfers komen door de meerdere lockdowns en capaciteit restricties.

Het netto resultaat had nog een stuk lager kunnen zijn. Dankzij eerdere kostenbesparingen, overheidssteun en het reduceren van variabele kosten via veranderingen in openingstijden en dagen, is het verlies geminimaliseerd.

 

Inkomsten

Grachtenmuseum Amsterdam is een privaat museum en heeft dus geen toegang tot subsidies. De eigen inkomsten zijn de belangrijkste pijler voor het museum en tevens een belangrijke indicator voor het publieksbereik en maatschappelijk draagvlak. De inkomsten worden verworven via entree, rondleidingen en de museumwinkel. Sinds 2020 zijn donateurs ook een bron van inkomsten en wil Grachtenmuseum Amsterdam gebruik gaan maken van fondsen en andere sponsoren. Daarnaast zijn er plannen om een vriendenprogramma op te zetten. De coronacrisis heeft laten zien hoeveel mensen het museum een warm hart toedragen en hiermee wordt de binding met het museum versterkt.

In 2019 draaide het museum bijna break-even en het doel was om vanaf 2020 geen geld meer van de begunstiger te krijgen. Door de enorme impact van de coronacrisis is dit in 2020 niet gelukt, maar het doel is om zo snel mogelijk geheel zelfvoorzienend te zijn. Mocht dat doel behaald zijn, dan zal er een algemene reserve worden gecreëerd. Verder zullen positieve resultaten gebruikt worden voor het opzetten van tentoonstellingen. Tot slot zal het vermogen van de stichting ingezet worden voor algemeen onderhoud van het pand.

 

Corona-effecten

Door de coronapandemie lag de wereld grotendeels stil en helaas is dat nog steeds het geval. De crisis heeft een enorme impact gehad op de gehele culturele sector. Wij moesten tweemaal langdurig onze deuren sluiten en door de beperkende maatregelen daalde ons bezoekersaantal met ongeveer 75% ten opzichte van 2019. Gezien entreegelden de belangrijkste inkomstenbron van Grachtenmuseum Amsterdam is, heeft deze gigantische daling in inkomsten gevolgen voor de exploitatie en de activiteiten van het museum. Zo zijn tentoonstellingen, evenementen en meerdere projecten uitgesteld.

Doordat in voorgaande jaren flink is gesneden in de organisatie en een lean en mean organisatie is overgebleven, is de organisatie in stand gehouden.

Wat de effecten van corona zijn voor de toekomst is moeilijk in te schatten. Het is onduidelijk wanneer we weer open mogen in 2021 en het lijkt erop dat in ieder geval de eerste twee kwartalen compleet afgeschreven kunnen worden. Met een werkend vaccin in het vooruitzicht, hopen we in 2021 toch nog ongeveer 40% van de bezoekers in 2019 te ontvangen, namelijk 16.000 bezoekers. De verwachtingen zijn dat dit oploopt naar 33000 bezoekers in 2024 (80% van de bezoekers ten opzichte van 2019). Op basis van deze bezoekersaantallen kunnen de komende jaren hoogstwaarschijnlijk geen sluitende begrotingen worden opgesteld, ondanks de minimalisatie van de vaste en variabele kosten. Om dit negatieve resultaat te overbruggen, hopen we gebruik te maken van private fondsen die voor de coronacrisis in het leven zijn geroepen.

 

Samenwerkingsverbanden

De stichting spant zich sinds 2017 in om verdere samenwerking met overige musea in Amsterdam, maar ook met partijen in de toeristenindustrie om waar mogelijk meer efficiënt te zijn in de verwerving en verwerking van bezoekers van het museum met het doel om het aantal bezoekers verder te laten groeien.

 

Belanghebbenden

Met de activiteiten van het museum wordt altijd rekening gehouden met de belanghebbenden van het museum en hun eisen en verwachtingen. De volgende voornaamste belanghebbenden zijn geïdentificeerd:

• De bezoekers van Grachtenmuseum Amsterdam, nationaal en internationaal
• Geïnteresseerden die het museum niet kunnen bezoeken
• De bevolking van Amsterdam
• De bevolking van Nederland
• De toeristische sector
• De onderwijssector
• De culturele sector, kunstinstellingen, brancheorganisaties
• Verzamelaars en kunsthandelaren
• Commerciële partners
• Donateurs
• Gemeente Amsterdam en stadsdeel centrum
• De provincie Noord-Holland

 

Juridische structuur

Het museum is ondergebracht in Stichting Het Grachtenhuis en is in het bezit van de ANBI status. Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 à 4 personen en is onbezoldigd. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en heeft hierin qua governance gekozen voor het bestuursmodel. Hiervoor maakte het museum gebruik van een raad van toezicht model.

 

Missie en Visie

Missie – Wat doen wij

Grachtenmuseum Amsterdam vertelt het verhaal van de Amsterdamse grachten: over toen, nu en straks. De geschiedenis van de Amsterdamse grachten wordt op een toegankelijke wijze verteld om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te inspireren.

Deze missie vormt de basis van waaruit de visie en strategische doelen voor de organisatie worden afgeleid.

 

Kernwaarden

Grachtenmuseum Amsterdam is

• inclusief – in organisatie, personeel, kerncollectie en tentoonstellingen;
• toegankelijk – gebouw en kerncollectie zijn geschikt voor jong en oud; voor mensen die moeilijk ter been zijn en voor rolstoelgebruikers;
• innovatief – museum is opgezet vanuit een ondernemersgedachte; gebruik van innovatieve technologie om de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel te vertellen.

Deze kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur in het museum.

Visie – Waar willen we naartoe

De visie omschrijft de situatie waar Grachtenmuseum Amsterdam naar streeft. Ze is gebaseerd op de missie en de kernwaarden van het museum en houdt rekening met externe factoren en de belangrijkste belanghebbenden.

Grachtenmuseum Amsterdam brengt de geschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel tot leven en geeft daarmee inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen. Het verhaal van de grachten wordt op een toegankelijke, tot de verbeelding sprekende en belevingsgerichte manier verteld waarbij relaties worden gelegd tussen het verleden, heden en toekomst.

Voor alle activiteiten in en om het museum staat de beleving van de bezoeker centraal. Grachtenmuseum Amsterdam moet een unieke, bijzondere en verrijkende ervaring zijn voor elke bezoeker.

 

Doelstellingen en ambities 2021-2024

• verbetering educatief programma;
• tijdelijke tentoonstellingen moeten verschillende perspectieven belichamen;
• verbetering van toegankelijkheid van het museum;

OPENINGSTIJDEN

Geopend van dinsdag t/m zondag: 10:00 tot 17:00 uur.

Gesloten: elke maandag, 25 december, 1 januari en 27 april

CONTACT

Herengracht 386, 1016 CJ, Amsterdam

+31 (0)20 42 11 656

mail@grachten.museum